§ 1 Geldigheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige diensten, in het bijzonder voor evenementen en online aanbiedingen, (inclusief nevendiensten zoals suggesties en adviezen) door Management Institute Verheijden & Lommen B:V, Dokter Willemsstraat 29, 6226 HH Maastricht hieronder ” VLMI”. De voorwaarden van het contract worden geacht te zijn aanvaard uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling of het sluiten van een contract. verwijderen
 2. Evenementen in de zin van deze voorwaarden zijn alle congressen, conferenties, seminars en cursussen die worden aangeboden, zowel face-to-face als online, evenals alle andere aanbiedingen, b.v. B. in-house, e-learning, online forums, enz. Online-aanbiedingen zijn alle evenementen die geheel of gedeeltelijk elektronisch – in het bijzonder internetgebaseerd – worden aangeboden. Dit geldt voor zover er voor het betreffende evenement geen bijzondere aanvullende of vervangende regeling is opgenomen in het inschrijvingsformulier, de evenementenbrochure of op de VLMI-website.
 3. VLMI erkent geen strijdige of afwijkende voorwaarden van de klant tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm is goedgekeurd. Dit geldt ook als VLMI de dienst voor de klant zonder voorbehoud uitvoert met kennis van tegenstrijdige voorwaarden van de klant.
 4. Tenzij anders bepaald, prevaleren de tussen partijen gemaakte individuele afspraken.
 5. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk of in tekstvorm aan de klant bekend gemaakt. Ze worden als goedgekeurd beschouwd als de klant geen bezwaar maakt in tekstvorm. Het bezwaarschrift moet binnen vier weken na kennisgeving aan VLMI worden bezorgd. VLMI zal klanten bij melding informeren over deze gevolgen.

§ 2 Contractsluiting / Registraties

 1. Anmeldungen zu den Veranstaltungen oder online-Angeboten per Brief, Telefax oder E-Mail an das

  Management Instituut Verheijden & Lommen B:V
  Dokter Willemsstraat 29, 6226 HH Maastricht
  6226 HH Maastricht
  Telefax: +49-3322-217477
  E:Mail: info@vlmi.de

  oder an das

  Management Instituut Verheijden & Lommen B:V
  Adenauerplatz 3
  DE 41061 Mönchengladbach
  Telefonnummer +49 21 61 468 40 21
  E:Mail: info@vlmi.de zu richten.

  Buchungen können ebenso über die Website der VLMI unter „www.vlmi.de vorgenommen werden“.
   
 2. De inschrijving wordt als geaccepteerd beschouwd wanneer VLMI een overeenkomstige bevestiging voor het evenement/seminarie naar de deelnemer stuurt in tekstvorm.
 3. De offertes en kostenramingen van VLMI zijn in principe vrijblijvend, tenzij VLMI ze in tekstvorm uitdrukkelijk als bindend heeft aangeduid. Verklaringen van handelsvertegenwoordigers, werknemers en andere agenten worden pas rechtsgeldig nadat ze door VLMI in tekstvorm zijn bevestigd.
 4. Zakelijke post die wordt afgedrukt door gegevensverwerkingssystemen (bijv. orderbevestigingen, facturen, creditnota’s, rekeningafschriften, betalingsherinneringen) is ook zonder handtekening rechtsgeldig.

§ 3 Seminarkosten en vervaldatum

 1. De vergoeding voor het seminar of het evenement is 21 dagen voor aanvang van het seminar verschuldigd. In het geval van kortdurende seminarregistraties, i. H. voor inschrijvingen die minder dan 21 dagen voor aanvang van het seminarie of evenement worden gedaan, is het seminarie- of evenementtarief onmiddellijk verschuldigd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen nettoprijzen in euro’s plus de toepasselijke wettelijke omzetbelasting. Eventueel kan ook de brutoprijs worden getoond. Indien de omzetbelasting stijgt, is MIVL gerechtigd deze verhoging dienovereenkomstig door te berekenen aan de afnemer dan wel eventueel overeengekomen brutoprijzen aan te passen conform de wettelijke verhoging van het belastingtarief.

§ 4 Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen vooraf te worden betaald.
 2. Alle betalingen dienen kosteloos te worden overgeschreven op de door VLMI op de factuur vermelde rekening.
 3. Wissels en cheques worden alleen geaccepteerd op basis van een uitdrukkelijke overeenkomst en alleen op basis van betaling en onder voorbehoud van onze acceptatie in individuele gevallen. Kortingen en andere kosten komen voor rekening van de klant en zijn onmiddellijk opeisbaar.
 4. Alle betalingen worden altijd eerst gecrediteerd op intresten en kosten en vervolgens op de oudste vorderingen, ongeacht andere beschikkingen van de klant.
 5. Bij laattijdige betaling zal VLMI vertragingsrente aanrekenen tegen de wettelijke rentevoet. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat het door VLMI geleden renteverlies lager is. Het geldend maken van verdere aanspraken op verzuim door VLMI is niet uitgesloten.
 6. In geval van betalingsverzuim, niet-betaling van cheques of wissels, opschorting van betaling, inleiding van een procedure tot vereffening van schulden, niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of het bestaan ​​van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant zijn alle vorderingen – ook in geval van uitstel – onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft VLMI het recht om zich na het stellen van een redelijke uitstelperiode terug te trekken uit het contract en schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming.
 7. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door VLMI in tekstvorm zijn erkend. De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

§ 5 Annulering

De deelnemer kan zijn inschrijving tot 21 dagen voor aanvang van het evenement of seminar kosteloos annuleren. Na deze periode moet de deelnemer 20% van het evenement of seminariegeld betalen als hij zijn inschrijving 10 dagen voor aanvang van het evenement / seminarie annuleert. Na deze periode dient de deelnemer het volledige evenement/seminargeld te betalen. Het staat de deelnemer vrij om te bewijzen dat VLMI lagere kosten heeft gemaakt als gevolg van de annulering.

De annuleringsverklaring moet schriftelijk zijn. Telefonische annuleringen worden door VLMI niet aanvaard.

§ 6 Programmawijziging en annulering van evenementen

 1. VLMI behoudt zich het recht voor om seminaries of evenementen minimaal 2 weken voor aanvang te annuleren indien het aantal deelnemers te gering is of indien de spreker verhinderd is, het hotel gesloten is of er zich overmacht voordoet. VLMI spant zich in om de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van afgelastingen of noodzakelijke wijzigingen, in het bijzonder een wisseling van spreker.
 2. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in het programma aan te brengen, zolang dit het algemene karakter van het evenement behoudt. Wijzigingen in sprekers, onbeduidende wijzigingen in de loop van het evenement of een redelijke verplaatsing van de evenementlocatie geven de houder geen recht op prijsverlaging of terugtrekking uit het contract.
 3. Indien een evenement of seminarie door VLMI moet worden geannuleerd, zal MIVL de betaalde deelnameprijs onmiddellijk terugbetalen. Verdere aanspraken zijn uitgesloten, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van medewerkers of andere plaatsvervangende agenten van VLMI.

§ 7 Hotelboekingen

 1. Voor de seminaries/events reserveert de VLMI doorgaans een beperkt aantal zalen voor de deelnemers. De deelnemers dienen zelf de kamerreservering te maken en het betreffende hotel te melden dat ze deelnemen aan een seminarie/event van de VLMI.
 2. De deelnemer is verplicht het hotel tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of annuleringen.
 3. De overeengekomen kamerprijzen zijn gebaseerd op een prijsbasis op het moment dat het evenement wordt gepland. Het kan niet worden uitgesloten dat de deelnemer bij boeking via andere reserveringssystemen (bijv. via internet) een lagere prijs kan krijgen, aangezien deze grotere contingente eenheden in de betreffende hotels boeken. Mede door een seizoensgebonden lage hotelbezettingsgraad kunnen kortetermijnaanbiedingen in individuele gevallen goedkopere prijzen opleveren dan VLMI op voorhand kon doordrukken.
 4. Na het verstrijken van de door VLMI gereserveerde beperkte kamertoewijzingen zijn deze kamers meestal niet meer beschikbaar aan de bijzondere voorwaarden en worden ze elders door het hotel toegewezen.

§ 8 Documenten voor seminars / evenementen

 1. Minstens één week voor de start van het evenement / seminarie stuurt VLMI verdere informatie over de locatie en het programma. Begeleidende werkdocumenten zijn dan tevens beschikbaar.
 2. verwijderen

Artikel 9 Auteursrecht

De werkdocumenten die op internet worden uitgegeven en ter beschikking worden gesteld, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – zelfs niet gedeeltelijk – worden gereproduceerd zonder toestemming van VLMI. We stellen de scripts exclusief ter beschikking aan de deelnemers.

§ 10 Gegevensbescherming

 1. Gegevens van deelnemers die aan de VLMI worden doorgegeven, worden elektronisch verwerkt of opgeslagen. VLMI gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend om contractuele verplichtingen na te komen. verwijderen
 2. Soweit Teilnehmer VLMI E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt haben, können die Teilnehmer jederzeit einer Verwendung für Werbezwecke unter „info@vlmi.de“ widersprechen.
   
 3. VLMI verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Weitere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen unter „www.vlmi.de“.

§ 11 Overige bepalingen

 1. Wijzigingen of aanvullingen op een contract vereisen de instemming van beide partijen en het tekstformulier. verwijderen
 2. verwijderen verwijderen
 3. verwijderen verwijderen
 4. Voor zover contractuele voorwaarden door hun aard niet in de tijd beperkt zijn, blijven ze gelden na het einde van de contractuele relatie en voor eventuele rechtsopvolgers.
 5. Als een bepaling ongeldig is of wordt of als er een leemte wordt geconstateerd, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In dat geval verbinden de deelnemer en VLMI zich ertoe het beoogde doel na te streven door een vervangende bepaling overeen te komen.